Mục tiêu của năm mới

The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul.

Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.

Xem Thêm Tác Giả G. K. Chesterton