Mức độ thông minh

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.

Xem Thêm Tác Giả Vô Danh