Mục đích cuộc sống

Mục đích cuộc sống là làm nhân loại được đầy đủ và hạnh phúc.

 

Xem Thêm Tác Giả B. Bô - li - ai