Mùa xuân luôn tiếp nối

Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn tiếp nối

No matter how long the winter, spring is sure to follow.

Xem Thêm Tác Giả Proverb