Một người kiêu ngạo

Một người kiêu ngạo luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare