Một ngày ngồi trách móc

Đóng góp bởi candylove

Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng.