Một năm mới đang mở ra

A new year is unfolding – like a blossom with petals curled tightly concealing the beauty within.

Một năm mới đang mở ra- như một nụ hoa với những cánh hoa xếp lại phô ra vẻ đẹp ẩn chứa bên trong.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh