Một mặt của cuộc đời

Một mặt của cuộc đời

Sự thành công cho ta thấy một mặt của cuộc đời. Sự thất bại cho ta thấy một mặt kia của nó.

Xem Thêm Tác Giả J.Caton