Một chữ cũng là thầy

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Việt Nam