Mỗi người đàn ông

Mỗi người đàn ông là một cuốn sách nếu ta biết đọc nó.

Xem Thêm Tác Giả William Ellery Channing