Mỗi ngày tôi thức dậy

Every day I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I’m not there, I go to work.

Mỗi ngày tôi thức dậy và xem danh sách những người giàu nhất trên tạp chí Forbes. Nếu tên tôi không ở trên đó, tôi đi làm.

Xem Thêm Tác Giả Robert Orben