Mỗi ngày là một cuộc đời!

Mỗi ngày là một cuộc đời!

Hãy sống xứng đáng và hãy nghĩ mỗi ngày là một cuộc đời!

Xem Thêm Tác Giả L. A. Seneca