Môi khép kín

Ngay cả những lúc môi khép kín thì tình yêu vẫn có thể lên tiếng được.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Đức