Mỗi con người là một vầng trăng

Mỗi con người là một vầng trăng với một tối không bao giờ để cho ai nhìn thấy.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain