Mộ phần là điểm tận cùng

Mộ phần là điểm tận cùng của tất cả con đường, là cánh cửa của hư vô.

Xem Thêm Tác Giả Bernard Shaw (Ireland)