Mình không đáng sống

Chỉ sống vì mình không đáng sống.

 

Xem Thêm Tác Giả Boi - xi