Mình khinh mình

Mình khinh mình

Mình thế nào mà không dám tỏ ra như thế là mình khinh mình.

Xem Thêm Tác Giả Mat-xi-lông