Miếng ăn càng to càng dễ bị nghẹn

Miếng ăn càng to càng dễ bị nghẹn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ả Rập