Men are born to succeed

Men are born to succeed, not to fail.
Con người sinh ra để thành công, không phải để thất bại.

Xem Thêm Tác Giả Henry David Thoreau