Mặt trời riêng

Yêu có nghĩa là không có quyền hưởng Mặt trời của chung tất cả mọi người nữa. Người đang yêu đã có Mặt trời riêng.

Xem Thêm Tác Giả Marcel Jouhandeaw