Xem Thêm Tác Giả Heraclitus (Hy Lạp)

  • Khỉ Đá

    phẩm cách :)) là phẩm chất + nhân cách đó à