Mật nơi miệng

Ai không có tiền nơi túi thì hãy có mật nơi miệng.

Xem Thêm Tác Giả Blaise de Monlue