Mất đoàn kết nội bộ

Ăn hột mít luộc có thể gây mất đoàn kết nội bộ và nghi ngờ lẫn nhau.