Mầm tai họa

Không có đức mà nhiều của là cái mầm tai họa.

Xem Thêm Tác Giả Tiềm Phu