Magnets in love

Magnets in love – meant to be together.
Nam châm trong tình yêu – nghĩa là ở bên nhau.