Lý tưởng

Lý tưởng là suối nguồn của lịch sử, cái nôi của trí tuệ, cờ chiến của xung phong, kiếm sắc để chặt gai.

Xem Thêm Tác Giả Gorky (Liên Xô)