Lương tâm quở trách

Con người thường tìm cách gạt gẫm mình chỉ vì họ sơ bị lương tâm quở trách.

Xem Thêm Tác Giả Bolmès