Lực lượng rất mạnh mẽ

Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh