Lực lượng nhân dân

Không có lực lượng nhân dân, thì việc nhỏ mấy, dễ mấy, làm cũng không xong; có lực lượng nhân dân, thì việc khó mấy, to mấy làm cũng được.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh