Lực lượng của dân

Lực lượng của dân chúng nhiều vô cùng.
Không cố, thì việc gì làm cũng không xong.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh