Love is when you feel like getting lost in her heart

Love is when you feel like getting lost in her heart… forever!
Yêu là khi ta cảm thấy lạc lối trong tim nàng… mãi mãi.