Love is when you are hugging someone as tight as possible

Love is when you are hugging someone as tight as possible and it still doesn’t feel like it’s closed enough.
Yêu là khi bạn đang ôm ai đó thật chặt trong vòng tay mà vẫn thấy như không đủ gần.