Love is when “I” is no longer in your vocabulary

Love is when “I” is no longer in your vocabulary because “we” takes over.
Tình yêu là khi “em/anh” không còn tồn tại trong vốn từ vựng của bạn nữa vì “chúng mình” đã chiếm đóng mất rồi.