Love is like the air

Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me – you can’t always see me but I’m always there and you know I’ll always love you!
Tình yêu cũng giống như không khí, không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy được nó nhưng ta biết rằng nó luôn hiện diện. Cũng giống như anh – không phải lúc nào em cũng nhìn thấy anh, nhưng anh luôn hiện diện và em biết rằng anh sẽ luôn yêu em!