Love is like playing the piano

Love is like playing the piano. First, you must learn to play be the rules; then, you must forget the rules and learn to play by heart.
Yêu giống như chơi dương cầm. Trước tiên, bạn phải học quy tắc chơi đàn; sau đó, bạn phải quên những quy tắc ấy đi và học cách chơi bằng cả trái tim.