Love is like an hourglass

Love is like an hourglass. When the mind is empty, the heart is full.
Tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát. Khi trí óc trống rỗng, con tim sẽ đầy.