Love is like a sandcastle

Love is like a sandcastle… building it takes a long time, but it only takes few seconds to demolish it.
Tình yêu giống như tòa lâu đài cát… mất nhiều thời gian để xây đắp, nhưng chỉ mất vài giây để phá sập.