Love is hard

Sex is easy, love is hard!
Tình dục thì dễ, tình yêu mới khó!