Love is a short word

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.
Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.