Love is a mixture of Heaven and Hell

Love is a mixture of Heaven and Hell, happiness and sadness, tears and laughter, and most of all… me and you.
Tình yêu là sự pha trộn gữa Thiên Đường và Địa Ngục, hạnh phúc và đau khổ, nước mắt và nụ cười, và vượt trên tất cả là… anh và em.