Love happens whether you want it to or not

Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it!
Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!