Lời nói nào bạn kiềm chế được

Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn.

Xem Thêm Tác Giả S. Gaphit