Lời nói khéo

Lời nói khéo còn hơn cả hùng biện.

Xem Thêm Tác Giả Bacon