Lời khuyên

Những lời khuyên thông minh thì sẽ được cảm ơn, còn những lời khuyên ngu ngốc thì sẽ bị chê cười.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga