Lỗ thủng

Nếu túi bạn có sẵn lỗ thủng thì nhét đầy tiền vào túi cũng vô ích.

Xem Thêm Tác Giả George Eliot