Life

Life must be lived as play.

Xem Thêm Tác Giả Plato