Life

It is not length of life, but depth of life.
Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson