Liều

Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn.

Xem Thêm Tác Giả Lão Tử