Lịch sự và khiêm tốn

Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự.

Xem Thêm Tác Giả H.D. Balzac