Lịch sử là truyện kí

Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)